برنامه شهریور ماه 98 پزشکان اورژانس
برنامه ماهانه کاری پزشکان اورژانس مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما، شهریور 98

 

جدول کشیک های پزشکان شهریور ماه 1398

شهریور

روز

اورژانس مرکز بهداشت

متخصص

معرفینامه

فوریت های جام جم

صبح

عصر

شب

شب

صبح

عصر

صبح

عصر

شب

1

جمعه

ایازی *

ورمزیاری *

 

 

 

شایان شریف *

تقدس نژاد *

امامی

امامی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

شنبه

شایان شریف

معززی *

قادری

نمازی زاده

چیمه *

صباغ *

قطبی *

 

تقدس نژاد

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

3

یکشنبه

ورمزیاری

شایان شریف *

قادری

شایان شریف

قطبی *

صمدی *

قادری *

 

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

4

دوشنبه

معززی *

ایازی *

قادری

نمازی زاده

تقدس نژاد *

اورند *

ورمزیاری

 

قطبی

 

 

امامی

 

 

 

 

 

5

سه شنبه

تقدس نژاد

توکلی *

نصیری

شایان شریف

ورمزیاری *

صمدی *

قطبی *

 

چیمه

 

 

امامی

 

 

 

 

 

6

چهارشنبه

امامی

ورمزیاری *

نصیری

نمازی زاده

       صباغ *

تقدس نژاد *

           معززی *

 

قطبی *

 

 

صمدی *

 

 

 

 

 

7

پنج شنبه

معززی *

ورمزیاری *

قادری

نمازی زاده

 

چیمه*

اورند *

امامی

 

 

 

 

 

توکلی

 

 

 

 

 

 

8

جمعه

صمدی

زنوزی

زنوزی *

 

 

 

چیمه *

صباغ *

معززی *

معززی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

شنبه

ورمزیاری

زنوزی *

قادری

نمازی زاده

             چیمه *

صباغ *

قطبی *

 

زارع قنواتی *

 

 

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

10

یکشنبه

امامی

شایان شریف *

زارع قنواتی

نمازی زاده

              ورمزیاری *

صمدی *

زارع قنواتی *

 

چیمه *

 

 

قطبی

 

 

 

 

 

11

دوشنبه

تقدس نژاد *

ایازی *

قادری

نمازی زاده

                زنوزی *

اورند *

ورمزیاری

 

زارع قنواتی *

 

 

امامی

 

 

 

 

 

12

سه شنبه

تقدس نژاد

توکلی *

رحمتی

شایان شریف

             ورمزیاری *

صمدی *

معززی *

 

چیمه *

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

13

چهارشنبه

معززی *

تقدس نژاد *

نصیری

شایان شریف

                  صباغ *

ورمزیاری *

امامی

 

زارع قنواتی *

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

14

پنج شنبه

معززی *

توکلی *

حمزه

شایان شریف

 

زنوزی *

صباغ *

امامی

 

 

 

 

 

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

 

15

جمعه

توکلی *

صمدی *

 

 

 

زنوزی *

صباغ *

ورمزیاری

ورمزیاری º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

شنبه

امامی

معززی *

زارع قنواتی

شایان شریف

چیمه *

زنوزی *

زارع قنواتی *

 

صباغ

 

 

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

17

یکشنبه

قطبی

شایان شریف *

زارع قنواتی

شایان شریف

صباغ *

توکلی *

زنوزی *

زارع قنواتی*

 

چیمه *

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

18

دوشنبه

زارع قنواتی *

ایازی*

 

 

 

شایان شریف *

تقدس نژاد *

قطبی *

قطبی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

سه شنبه

نمازی زاده

معززی *

 

 

 

صباغ *

صمدی *

توکلی *

توکلی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

چهارشنبه

امامی

ایازی *

رحمتی

نمازی زاده

صباغ *

شایان شریف *

قطبی *

 

زارع قنواتی *

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

21

پنج شنبه

قطبی *

صمدی *

حمزه

نمازی زاده

 

زارع قنواتی *

صباغ *

امامی

 

 

 

 

 

ایازی

 

 

 

 

 

 

22

جمعه

ایازی *

صمدی *

 

 

 

قطبی *

زنوزی *

امامی

امامیº

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

شنبه

شایان شریف

زنوزی *

نصیری

نمازی زاده

           چیمه *

صباغ *

قطبی *

 

زارع قنواتی *

 

 

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

24

یکشنبه

امامی

شایان شریف *

زارع قنواتی

شایان شریف

                 ورمزیاری *

صمدی *

زارع قنواتی *

 

چیمه *

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

25

دوشنبه

تقدس نژاد *

ایازی *

رحمتی

نمازی زاده

زنوزی *

اورند *

ورمزیاری

 

زارع قنواتی *

 

 

قطبی

 

 

 

 

 

26

سه شنبه

ورمزیاری

توکلی *

نصیری

شایان شریف

تقدس نژاد *

صمدی *

قطبی *

 

چیمه

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

27

چهارشنبه

امامی

ورمزیاری *

نصیری

نمازی زاده

صباغ *

تقدس نژاد *

قطبی *

 

زارع قنواتی *

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

28

پنج شنبه

نمازی زاده

ایازی *

قادری

شایان شریف

 

چیمه *

ورمزیاری *

قطبی

 

 

 

 

 

تقدس نژاد *

 

 

 

 

 

 

29

جمعه

زارع قنواتی *

صمدی *

 

 

 

چیمه *

صباغ *

قطبی

قطبی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

شنبه

شایان شریف

معززی *

قادری

نمازی زاده

           چیمه *

زنوزی *

قطبی *

 

زارع قنواتی *

 

 

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

31

یکشنبه

امامی

شایان شریف *

زارع قنواتی

شایان شریف

ورمزیاری *

صمدی *

زنوزی *

زارع قنواتی*

 

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

* مسئول کد 99

 

 

 

 

دکتر فرهاد رحمتی- مسئول فوریت های جام جم و پزشکان اورژانس

دکترسیدحمید حسینی- مدیرکل مرکز بهداشت و درمان

تاریخ انتشار: پنج شنبه 31 مرداد 1398

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.