برنامه آبان ماه 97 پزشکان اورژانس
برنامه ماهانه کاری پزشکان اورژانس مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما، آبان 97

 

جدول کشیک های پزشکان آبان ماه 1397

آبان

روز

اورژانس مرکز بهداشت

متخصص

معرفینامه

فوریت های جام جم

صبح

عصر

شب

شب

صبح

عصر

صبح

عصر

شب

1

سه شنبه

امامی*

امامی*

اسکندری*

تیزنوبیک

شایان شریف

روشنی

تقدس نژاد *

اورند *

ورمزیاری

شایان شریف

شایان شریف º

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

2

چهارشنبه

امامی *

امامی *

ایازی *

رحمتی

روشنی

روشنی

محمودی *

صباغ *

تاجیک

تقدس نژاد

 

اسکندری

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

3

پنج شنبه

تاجیک

اسکندری

شایان شریف *

حمزه

شایان شریف

___

قطبی *

ورمزیاری *

امامی*

امامی*

 

 

 

 

ایازی

 

 

 

 

 

4

جمعه

تقدس نژاد *

ورمزیاری *

___

___

___

ایازی *

شایان شریف *

امامی

امامی

امامی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

شنبه

قطبی

قطبی

تقدس نژاد *

قادری

نمازی زاده

روشنی

چیمه *

صباغ *

امامی *

 

تقدس نژاد

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

6

یکشنبه

اسکندری *

اسکندری *

شایان شریف *

رحمتی

روشنی

شایان شریف

چیمه *

صباغ *

صباغ *

امامی

امامی

 

ورمزیاری

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

7

دوشنبه

قطبی *

قطبی *

اسکندری*

قادری

نمازی زاده

روشنی

چیمه *

اورند *

تقدس نژاد

 

شایان شریف

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

8

سه شنبه

تقدس نژاد*

شایان شریف

شایان شریف *

 

 

 

صباغ *

ایازی *

نمازی زاده

تقدس نژاد*

تقدس نژاد º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

چهارشنبه

قطبی

قطبی

ایازی *

رحمتی

روشنی

روشنی

اسکندری  *

اورند *

امامی *

امامی *

 

صباغ

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

10

پنج شنبه

تقدس نژاد *

اسکندری *

اسکندری*

حمزه

شایان شریف

___

امامی *

صباغ *

صباغ *

تاجیک

تاجیک

 

 

 

 

ایازی

 

 

 

 

 

11

جمعه

تقدس نژاد

اسکندری*

__

___

___

قطبی *

شایان شریف *

امامی *

امامی *

امامی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

شنبه

قطبی

قطبی

تقدس نژاد *

قادری

نمازی زاده

روشنی

محمودی *

صباغ *

اسکندری *

تقدس نژاد *

 

زنوزی

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

13

یکشنبه

زنوزی *

زنوزی *

شایان شریف *

رحمتی

روشنی

شایان شریف

محمودی *

صباغ *

امامی

امامی

 

ورمزیاری

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

14

دوشنبه

محمودی*

محمودی*

اسکندری*

قادری

نمازی زاده

روشنی

قطبی *

اورند *

ورمزیاری

ورمزیاری

 

زنوزی

 

 

امامی

 

 

 

 

 

15

سه شنبه

زنوزی *

شایان شریف

توکلی *

تیزنوبیک

شایان شریف

روشنی

تقدس نژاد *

اسکندری *

ورمزیاری

صمدی *

صمدی º

امامی

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

16

چهارشنبه

توکلی *

زنوزی*

زنوزی *

__

___

___

محمودی *

صباغ *

قطبی

قطبی

قطبی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

پنج شنبه

تاجیک

صمدی

صمدی *

__

___

__

قطبی *

ورمزیاری *

زارعی *

زراعی*

زارعی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

جمعه

زارعی *

زارعی *

ورمزیاری *

___

___

___

صباغ *

زنوزی *

محمودی

محمودی

محمودی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

شنبه

قطبی

قطبی

 تقدس نژاد*

قادری

نمازی زاده

روشنی

اسکندری *

صباغ *

زارعی *

زارعی *

 

زنوزی

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

20

یکشنبه

زنوزی

زنوزی

شایان شریف *

زارعی

روشنی

نمازی زاده

محمودی *

صباغ *

امامی *

زارعی *

 

ورمزیاری

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

21

دوشنبه

محمودی

محمودی

اسکندری*

قادری

نمازی زاده

روشنی

ورمزیاری*

ورمزیاری *

اورند *

قطبی

قطبی *

 

زنوزی

 

 

امامی *

 

 

 

 

 

22

سه شنبه

زنوزی *

شایان شریف

توکلی *

تیزنوبیک

شایان شریف

روشنی

چیمه

چیمه *

زنوزی *

ورمزیاری

صمدی *

صمدی º

امامی *

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

23

چهارشنبه

محمودی

محمودی

ایازی *

زارعی

روشنی

روشنی

قطبی *

تقدس نژاد *

امامی *

زارعی *

 

صباغ

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

24

پنج شنبه

امامی

صمدی

صمدی *

زارعی

شایان شریف

 

قطبی *

اورند *

زارعی *

زارعی *

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

25

جمعه

امامی

چیمه

چیمه *

___

___

___

صباغ *

زنوزی *

زارعی *

زارعی *

زارعی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

شنبه

قطبی

قطبی

تقدس نژاد *

قادری

نمازی زاده

نمازی زاده

زنوزی *

صباغ *

زارعی *

زارعی *

 

چیمه

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

27

یکشنبه

زنوزی

زنوزی

شایان شریف *

زارعی

شایان شریف

شایان شریف

محمودی *

محمودی *

صباغ *

امامی *

زارعی *

 

ورمزیاری

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

28

دوشنبه

محمودی

محمودی *

اسکندری*

قادری

نمازی زاده

نمازی زاده

قطبی

قطبی *

اورند *

ورمزیاری

ورمزیاری

 

زنوزی*

 

 

زارعی *

 

 

 

 

 

29

سه شنبه

ورمزیاری

ورمزیاری

توکلی *

تیزنوبیک

شایان شریف

شایان شریف

تقدس نژاد *

زنوزی *

زنوزی *

صمدی *

صمدی º

امامی

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

30

چهارشنبه

محمودی

محمودی

ایازی *

رحمتی

نمازی زاده

نمازی زاده

صباغ *

تقدس نژاد *

قطبی *

قطبی *

 

اسکندری

اسکندری

 

امامی

 

 

 

 

 

 

دکتر فرهاد رحمتی - مسئول فوریت های جام جم و پزشکان اورژانس

دکترسیدحمید حسینی - مدیرکل مرکز بهداشت و درمان

 

تاریخ انتشار: سه شنبه 1 آبان 1397

جهت ارتباط با سر دبیر می توانید از ایمیل shefa@irib.ir استفاده نمایید