خدمتی دیگر از مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما
مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما با بیمارستان فوق تخصصی البرز قرارداد بست.

 

تاریخ انتشار: دوشنبه 22 مرداد 1397

جهت ارتباط با سر دبیر می توانید از ایمیل shefa@irib.ir استفاده نمایید