برنامه مهر ماه 97 پزشکان اورژانس
برنامه ماهانه کاری پزشکان اورژانس مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما، مهر 97

 

جدول کشیک های پزشکان مهر ماه 1397

مهر

روز

اورژانس مرکز بهداشت

متخصص

معرفینامه

فوریتهای جام جم

صبح

عصر

شب

شب

صبح

عصر

صبح

عصر

شب

1

یک شنبه

زنوزی

زنوزی

توکلی

رحمتی

روشنی

شایان شریف

چیمه*

صباغ*

قطبی

قطبی

 

ورمزیاری

 

 

شایان شریف

 

 

 

 

 

2

دوشنبه

امامی

امامی

شایان شریف

قادری

روشنی

روشنی

چیمه *

تقدس نژاد*

محمودی

محمودی

 

اورند

 

 

اسکندری

 

 

 

 

 

3

سه شنبه

محمودی

محمودی

اسکندری

تیزنوبیک

شایان شریف

روشنی

زنوزی*

اورند*

قطبی

قطبی

صمدی º

چیمه

 

 

 

 

 

 

 

 

4

چهارشنبه

امامی

امامی

ایازی

رحمتی

روشنی

روشنی

صباغ*

ورمزیاری*

محمودی

محمودی

 

شایان شریف

 

 

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

5

پنج شنبه

قطبی

قطبی

زنوزی

حمزه

شایان شریف

 

صباغ*

شایان شریف*

ورمزیاری*

صمدی

صمدی

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

6

جمعه

صمدی

توکلی

توکلی

رحمتی

 

 

محمودی*

زنوزی*

قطبی

قطبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

شنبه

تقدس نژاد

تقدس نژاد

اسکندری

قادری

نمازی زاده

روشنی

چیمه*

صباغ*

قطبی

قطبی

 

اورند

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

8

یک شنبه

زنوزی

زنوزی

توکلی

رحمتی

روشنی

شایان شریف

محمودی*

صباغ*

قطبی

قطبی

 

ورمزیاری

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

9

دوشنبه

امامی

امامی

شایان شریف

قادری

نمازی زاده

روشنی

چیمه *

تقدس نژاد*

محمودی

محمودی

 

اورند

 

 

اسکندری

 

 

 

 

 

10

سه شنبه

محمودی

محمودی

اسکندری

تیزنوبیک

شایان شریف

روشنی

زنوزی*

اورند*

قطبی

قطبی

صمدی º

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

11

چهارشنبه

امامی

امامی

ایازی

رحمتی

روشنی

روشنی

صباغ*

زنوزی*

محمودی

محمودی

 

شایان شریف

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

12

پنج شنبه

ورمزیاری

ورمزیاری

تقدس نژاد

حمزه

شایان شریف

 

چیمه *

اسکندری *

اسکندری*

امامی

امامی

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

13

جمعه

ورمزیاری

ورمزیاری

ایازی

قادری

 

 

چیمه*

شایان شریف*

امامی

امامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

شنبه

امامی

امامی

اسکندری

قادری

نمازی زاده

روشنی

چیمه *

صباغ*

قطبی

قطبی

 

اورند

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

15

یک شنبه

زنوزی

زنوزی

توکلی

رحمتی

روشنی

شایان شریف

محمودی*

صباغ*

قطبی

قطبی

 

ورمزیاری

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

16

دوشنبه

امامی

امامی

شایان شریف

قادری

نمازی زاده

روشنی

چیمه *

تقدس نژاد*

محمودی

محمودی

 

اورند

 

 

اسکندری

 

 

 

 

 

*مسئول کد 99

17

سه شنبه

محمودی

محمودی

اسکندری

تیزنوبیک

شایان شریف

روشنی

زنوزی*

اورند*

قطبی

قطبی

صمدی º

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

18

چهارشنبه

امامی

امامی

ایازی

زارعی

روشنی

روشنی

صباغ*

زنوزی*

محمودی

محمودی

 

شایان شریف

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

19

پنج شنبه

صمدی

صمدی

ورمزیاری

زارعی

شایان شریف

 

چیمه*

ایازی*

اسکندری

زارعی

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

20

جمعه

امامی

امامی

زنوزی

زارعی

 

 

چیمه *

ورمزیاری *

زارعی

زارعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

شنبه

تقدس نژاد

تقدس نژاد

اسکندری

زارعی

نمازی زاده

روشنی

امامی *

صباغ*

قطبی

قطبی

 

اورند

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

22

یک شنبه

زنوزی

زنوزی

توکلی

رحمتی

روشنی

شایان شریف

چیمه *

صباغ*

قطبی

قطبی

 

ورمزیاری

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

23

دوشنبه

امامی

امامی

شایان شریف

زارعی

نمازی زاده

روشنی

چیمه *

تقدس نژاد*

قطبی

زارعی

 

اورند

 

 

اسکندری

 

 

 

 

 

24

سه شنبه

امامی

امامی

تقدس نژاد

تیزنوبیک

شایان شریف

روشنی

صباغ*

اورند*

اسکندری

اسکندری

صمدی º

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

25

چهارشنبه

امامی

امامی

ایازی

زارعی

روشنی

روشنی

اسکندری *

زنوزی*

محمودی

محمودی

 

شایان شریف

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

26

پنج شنبه

زارعی

زارعی

ورمزیاری

زارعی

شایان شریف

 

نمازی زاده *

اسکندری *

اسکندری*

امامی

امامی

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

27

جمعه

زارعی

زارعی

ورمزیاری

زارعی

 

 

تقدس نژاد *

شایان شریف *

محمودی

محمودی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

شنبه

تقدس نژاد

تقدس نژاد

اسکندری

قادری

نمازی زاده

روشنی

چیمه *

زارعی *

قطبی

قطبی

 

اورند

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

29

یک شنبه

زنوزی

زنوزی

توکلی

رحمتی

روشنی

شایان شریف

محمودی*

صباغ*

قطبی

قطبی

 

ورمزیاری

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

30

دوشنبه

امامی

امامی

شایان شریف

قادری

نمازی زاده

روشنی

محمودی*

تقدس نژاد*

تقدس نژاد*

چیمه

چیمه

 

اورند

 

 

اسکندری

 

 

 

 

 

* مسئول کد 99

 

 

 

 

دکتر فرهاد رحمتی - مسئول فوریت های جام جم و پزشکان اورژانس

دکترسیدحمید حسینی - مدیرکل مرکز  بهداشت و درمان

تاریخ انتشار: سه شنبه 3 مهر 1397

جهت ارتباط با سر دبیر می توانید از ایمیل shefa@irib.ir استفاده نمایید