برنامه خرداد ماه 98 پزشکان اورژانس
برنامه ماهانه کاری پزشکان اورژانس مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما، خرداد 98

 

جدول کشیک های پزشکان خرداد ماه 1398

خرداد

روز

اورژانس مرکز بهداشت

متخصص

معرفینامه

فوریتهای جام جم

صبح

عصر

شب

شب

صبح

عصر

صبح

عصر

شب

1

چهارشنبه

معززی *

نقدس نژاد *

نصیری

نمازی زاده

صباغ *

ورمزیاری *

اسکندری

 

زارعی قنواتی *

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

2

پنج شنبه

امامی

معززی *

حمزه

شایان شریف

 

صمدی *

صباغ *

اسکندری *

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

3

جمعه

تاجیک

صمدی *

 

 

 

صباغ *

اسکندری *

امامی *

امامی

امامی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

شنبه

شایان شریف

زنوزی *

قادری

نمازی زاده

       چیمه *

صباغ *

امامی *

 

زارعی قنواتی *

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

5

یکشنبه

امامی

شایان شریف *

قادری

شایان شریف

ورمزیاری *

صمدی *

زارعی قنواتی *

 

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

6

دوشنبه

معززی

ایازی *

 

 

 

توکلی *

اورند *

زنوزی *

زنوزی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

سه شنبه

قطبی *

توکلی *

نصیری

نمازی زاده

چیمه

صباغ *

تقدس نژاد

 

زنوزی *

 

 

معززی

 

 

 

 

 

8

چهارشنبه

قطبی

ورمزیاری*

نصیری

نمازی زاده

اسکندری

تقدس نژاد *

امامی *

 

زارعی قنواتی *

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

9

پنج شنبه

امامی

معززی *

زارعی قنواتی

نمازی زاده

 

چیمه *

صباغ *

قطبی *

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

10

جمعه

امامی *

اسکندری *

 

 

 

چیمه *

صباغ *

نمازی زاده

قطبی

قطبی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

شنبه

شایان شریف

معززی *

قادری

نمازی زاده

چیمه *

زنوزی *

قطبی *

 

زارعی قنواتی *

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

12

یکشنبه

امامی

صمدی *

زارعی قنواتی

شایان شریف

       ورمزیاری *

اسکندری *

زارعی قنواتی *

 

چیمه *

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

13

دوشنبه

قطبی

ایازی *

قادری

شایان شریف

تقدس نژاد *

اورند *

زنوزی *

 

اسکندری

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

14

سه شنبه

معززی*

صمدی *

قادری

 

 

صباغ *

زنوزی *

شایان شریف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

چهارشنبه

اسکندری *

تقدس نژاد *

زارعی قنواتی

 

 

صباغ *

ورمزیاری *

شایان شریف

زارعی قنواتی *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

پنج شنبه

امامی

معززی *

زارعی قنواتی

 

 

صباغ *

اسکندری *

شایان شریف*

زارعی قنواتی *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

جمعه

امامی *

اسکندری *

 

 

 

صباغ *

تقدس نژاد *

ورمزیاری

ورمزیاری º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

شنبه

شایان شریف

معززی *

قادری

نمازی زاده

چیمه *

زنوزی *

قطبی *

 

صباغ

 

 

اسکندری

 

 

 

 

 

19

یکشنبه

امامی

صمدی *

زارعی قنواتی

شایان شریف

        ورمزیاری *

صباغ *

زارعی قنواتی *

 

چیمه *

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

20

دوشنبه

قطبی

ایازی *

قادری

شایان شریف

تقدس نژاد *

اورند *

زنوزی *

 

اسکندری

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

21

سه شنبه

امامی *

توکلی *

رحمتی

نمازی زاده

قطبی *

ورمزیاری *

تقدس نژاد

 

زنوزی

 

 

معززی

 

 

 

 

 

22

چهارشنبه

امامی

شایان شریف *

نصیری

نمازی زاده

صباغ *

تقدس نژاد *

قطبی *

 

زارعی قنواتی *

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

23

پنج شنبه

ورمزیاری

معززی *

نصیری

شایان شریف

 

چیمه *

صمدی *

قطبی *

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

24

جمعه

ایازی *

صمدی *

 

 

 

چیمه *

اسکندری *

نمازی زاده

قطبی

قطبی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

شنبه

شایان شریف

معززی *

قادری

نمازی زاده

چیمه *

زنوزی *

قطبی *

 

صباغ

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

26

یکشنبه

امامی

شایان شریف *

زارعی قنواتی

شایان شریف

      ورمزیاری *

صمدی *

زارعی قنواتی *

 

چیمه *

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

27

دوشنبه

قطبی

ایازی *

قادری

نمازی زاده

          تقدس نژاد *

اورند *

زنوزی *

 

زارعی قنواتی *

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

28

سه شنبه

امامی *

توکلی *

رحمتی

شایان شریف

             قطبی *

صمدی *

تقدس نژاد

 

زنوزی *

 

 

معززی

 

 

 

 

 

29

چهارشنبه

امامی

ورمزیاری *

نصیری

نمازی زاده

            صباغ *

تقدس نژاد *

قطبی *

 

چیمه *

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

30

پنج شنبه

معززی *

توکلی *

حمزه

نمازی زاده

 

قطبی *

صباغ *

اسکندری

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

31

جمعه

توکلی *

اسکندری *

 

 

 

ایازی *

صباغ *

تقدس نژاد º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* مسئول کد 99

 

 

 

دکتر فرهاد رحمتیـمسئول فوریت های جام جم و پزشکان اورژانس

دکترسیدحمید حسینی ـ مدیرکل مرکز  بهداشت و درمان

 

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 8 خرداد 1398

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.