برنامه بهمن ماه 98 پزشکان اورژانس
برنامه ماهانه کاری پزشکان اورژانس مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما، بهمن98

 

جدول کشیک های پزشکان بهمن ماه 1398

بهمن

روز

اورژانس مرکز بهداشت

متخصص

معرفینامه

فوریت های جام جم

صبح

عصر

شب

شب

صبح

عصر

صبح

عصر

شب

1

سه شنبه

ورمزیاری

توکلی *

رحمتی

شایان شریف

زارعی قنواتی *

صباغ *

زنــوزی *

 

چیمه

 

 

کیانی

 

 

 

 

 

2

چهارشنبه

کیــانی

منحوری *

حمزه

نمازی زاده

صباغ

ورمــزیاری *

تقدس نژاد *

 

چیمه *

 

 

زارعی قنواتی *

 

 

 

 

 

3

پنج شنبه

منحوری

ایــــازی *

حمزه

نمازی زاده

 

چیمه *

صبـــاغ *

هاشمــی *

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

4

جمعه

تاجیک

تقدس نژاد *

 

 

 

توکــــلی *

صباغ *

هاشمــــی *º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

شنبه

شایان شریف

منحوری *

نصیری

نمازی زاده

صباغ

تقدس نژاد *

    هاشـــمی *

 

چیمه *

 

 

زارعی قنواتی *

 

 

 

 

 

6

یکشنبه

ورمزیاری

صمدی *

زارعی قنواتی

شایان شریف

صبـــاغ *

شایان شریف *

زراع قنواتی *

 

چیمه

 

 

هاشمی

 

 

 

 

 

7

دوشنبه

منحوری

کیانی *

قادری

نمازی زاده

ایــــازی *

اورند *

تقدس نژاد *

 

چیمه

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

8

سه شنبه

ورمزیاری

توکلی *

رحمتی

شایان شریف

زارعی قنواتی *

صباغ *

زنوزی*

 

چیمه

 

 

کیانی

 

 

 

 

 

9

چهارشنبه

تقدس نژاد

ورمزیاری *

 

 

 

صباغ *

شایان شریف *

توکلی *

زارعی قنواتی *º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

پنج شنبه

تقدس نژاد

کیانی *

زارعی قنواتی

شایان شریف

 

منحـــوری *

زنوزی *

ورمزیاری *

زارعی قنواتی *

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

11

جمعه

کیانی *

ورمزیــــاری *

 

 

 

صباغ *

ایـــــازی *

منحـــــــوری º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

شنبه

شایان شریف

زنوزی *

قادری

نمازی زاده

زنوزی

تقدس نژاد *

منحوری *

 

چیمه *

 

 

کیانی

 

 

 

 

 

13

یکشنبه

هاشـــمی *

صمدی *

نصیری

شایان شریف

صبـــاغ *

شایان شریف *

ورمزیاری

 

چیمه

 

 

منحوری

 

 

 

 

 

14

دوشنبه

منحـــوری *

ایازی *

قادری

نمازی زاده

کیــــانی *

اورند *

تقدس نژاد

 

چیمه

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

15

سه شنبه

ورمزیاری

توکلی *

رحمتی

شایان شریف

صبـــاغ *

صمدی *

زنــوزی *

 

چیمه

 

 

کیانی

 

 

 

 

 

16

چهارشنبه

منحـــوری *

ورمزیاری *

نصیری

نمازی زاده

زنوزی

صبـــاغ *

تقدس نژاد

 

چیمه *

 

 

کیانی

 

 

 

 

 

17

پنج شنبه

صمـــدی *

منحوری *

نصیری

شایان شریف

 

چیمه *

ورمــزیاری *

هاشـــمی

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

18

جمعه

منحوری*

صمــدی *

 

 

 

شایان شریف *

زنوزی *

هاشــــــمی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

شنبه

شایان شریف

زنوزی *

قادری

نمازی زاده

زنوزی *

تقدس نژاد *

هاشـــمی *

 

چیمه

 

 

منحوری

 

 

 

 

 

20

یکشنبه

زارعی قنواتی *

صمدی *

زارعی قنواتی

شایان شریف

صبـــاغ *

شایان شریف *

ورمزیاری

 

چیمه

 

 

هاشمی

 

 

 

 

 

21

دوشنبه

منــــحوری *

کیانی *

قادری

نمازی زاده

ایــــازی *

اورند *

تقدس نژاد

 

چیمه

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

  22

سه شنبه

کیانی

توکــلی *

 

 

 

صباغ *

زنوزی *

         زارعی قنواتی * º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

چهارشنبه

منــــحوری *

توکلی *

حمزه

نمازی زاده

زنوزی

صبـــاغ *

تقدس نژاد

 

چیمه *

 

 

کیانی

 

 

 

 

 

24

پنج شنبه

توکلی *

کیــــانی *

حمزه

نمازی زاده

 

چیمه *

اورنــــد*

هاشـــمی

 

 

 

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

 

25

جمعه

نمازی زاده

کیــــانی *

 

 

 

ایـــازی *

صباغ *

          منــــحوری *º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

شنبه

شایان شریف

زنوزی *

قادری

نمازی زاده

زنوزی

تقدس نژاد *

هاشـــمی *

 

چیمه *

 

 

منحوری

 

 

 

 

 

27

یکشنبه

زارعی قنواتی *

صمدی *

زارعی قنواتی

شایان شریف

              صبـــاغ *

شایان شریف *

ورمزیاری

 

چیمه *

 

 

هاشمی

 

 

 

 

 

28

دوشنبه

منحوری        *

کیانی *

قادری

نمازی زاده

زنوزی *

ایـــــازی *

تقدس نژاد

 

چیمه

 

 

زارعی قنواتی*

 

 

 

 

 

29

سه شنبه

ورمزیـــاری

توکلی *

رحمتی

شایان شریف

زارعی قنواتی *

صمدی *

زنــوزی *

 

چیمه

 

 

کیانی

 

 

 

 

 

30

چهارشنبه

منــحوری *

ورمزیاری *

نصیری

نمازی زاده

زنوزی

صبـــاغ *

تقدس نژاد

 

چیمه *

 

 

کیانی

 

 

 

 

 

* مسئول کد 99

 

 دکتر فرهاد رحمتی ـ مسئول فوریت های جام جم و پزشکان اورژانس

دکترسیدحمید حسینی ـ مدیرکل مرکز  بهداشت و درمان

تاریخ انتشار: دوشنبه 30 دی 1398

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.