برنامه تیر ماه 97 پزشکان اورژانس
برنامه ماهانه کاری پزشکان اورژانس مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما، تیر 97

 

جدول کشیک های پزشکان تیر ماه 1397

تیر

روز

اورژانس مرکز بهداشت

متخصص

معرفینامه

فوریتهای جام جم

صبح

عصر

شب

شب

صبح

عصر

صبح

عصر

شب

1

جمعه

قطبی

قطبی

قطبی º

___

____

____

 

 

 

 

 

 

صباغ

صباغ

صباغ

محمودی

محمودی

اسکندری

 

 

 

2

شنبه

امامی

امامی

اسکندری

قادری

نمازی زاده

روشنی

تقدس نژاد

تقدس نژاد

صباغ

ورمزیاری

 

 

زنوزی

 

 

قطبی

قطبی

 

 

 

 

3

یکشنبه

محمودی

محمودی

توکلی

رحمتی

روشنی

شایان

صباغ

زنوزی

زنوزی

ورمزیاری

 

 

قطبی

 

 

نمازی زاده

اسکندری

 

 

 

 

4

دوشنبه

امامی

امامی

ایازی

قادری

نمازی زاده

روشنی

محمودی

محمودی

تقدس نژاد

شایان

 

 

چیمه

 

 

قطبی

قطبی

 

 

 

 

5

سه شنبه

نمازی زاده

شایان

شایان

تیزنوبیک

شایان

روشنی

زنوزی

زنوزی

اورند

اسکندری

 

 

قطبی

 

 

چیمه

چیمه

اسکندری º

 

 

 

6

چهارشنبه

امامی

امامی

 

رحمتی

روشنی

روشنی

محمودی

محمودی

ورمزیاری

نمازی زاده

 

 

صباغ

 

 

زنوزی

اسکندری

عباسی

 

 

 

7

پنج شنبه

تقدس نژاد

تقدس نژاد

صمدی

___

شایان

____

 

 

 

تاجیک

 

 

چیمه

چیمه

ورمزیاری

عباسی

عباسی

عباسی º

 

 

 

8

جمعه

قطبی

قطبی

قطبی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چیمه

چیمه

ایازی

صمدی

صمدی

زنوزی

 

 

 

9

شنبه

امامی

امامی

اسکندری

قادری

نمازی زاده

روشنی

تقدس نژاد

تقدس نژاد

صباغ

ورمزیاری

 

 

زنوزی

 

 

قطبی

قطبی

 

 

 

 

10

یکشنبه

محمودی

محمودی

توکلی

رحمتی

روشنی

شایان

صباغ

زنوزی

زنوزی

ورمزیاری

 

 

قطبی

 

 

نمازی زاده

اسکندری

 

 

 

 

11

دوشنبه

امامی

امامی

ایازی

قادری

نمازی زاده

روشنی

محمودی

محمودی

تقدس نژاد

شایان

 

 

چیمه

 

 

قطبی

قطبی

 

 

 

 

12

سه شنبه

نمازی زاده

شایان

شایان

تیزنوبیک

شایان

روشنی

زنوزی

زنوزی

اورند

اسکندری

 

 

قطبی

 

 

چیمه

چیمه

اسکندری º

 

 

 

13

چهارشنبه

امامی

امامی

 

رحمتی

روشنی

روشنی

محمودی

محمودی

ورمزیاری

نمازی زاده

 

 

صباغ

 

 

زنوزی

اسکندری

عباسی

 

 

 

14

پنج شنبه

تقدس نژاد

تقدس نژاد

 

حمزه

شایان

____

 

 

 

صمدی

 

 

صباغ

صباغ

صباغ

عباسی

عباسی

عباسی

 

 

 

15

جمعه

امامی

امامی

امامی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورمزیاری

ورمزیاری

ورمزیاری

محمودی

محمودی

عباسی

 

 

 

16

شنبه

امامی

امامی

اسکندری

قادری

نمازی زاده

روشنی

تقدس نژاد

تقدس نژاد

صباغ

ورمزیاری

 

 

زنوزی

 

 

قطبی

قطبی

 

 

 

 

17

یکشنبه

محمودی

محمودی

توکلی

رحمتی

روشنی

شایان

اسکندری

زنوزی

زنوزی

ورمزیاری

 

 

قطبی

 

 

نمازی زاده

اسکندری

 

 

 

 

18

دوشنبه

زارعی

زارعی

زارعی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورمزیاری

ورمزیاری

ورمزیاری

تقدس نژاد

تقدس نژاد

عباسی

 

 

 

19

سه شنبه

نمازی زاده

شایان

شایان

تیزنوبیک

شایان

روشنی

زنوزی

زنوزی

اورند

اسکندری

 

 

صباغ

 

 

زارعی

زارعی

اسکندری º

 

 

 

20

چهارشنبه

امامی

امامی

 

رحمتی

روشنی

روشنی

محمودی

محمودی

ورمزیاری

نمازی زاده

 

 

صباغ

 

 

زنوزی

اسکندری

اسکندری

 

 

 

21

پنج شنبه

تقدس نژاد

تقدس نژاد

اسکندری

زارعی º

شایان

___

 

 

 

تاجیک

 

 

صباغ

صباغ

ورمزیاری

صمدی

زارعی

 

 

 

 

22

جمعه

امامی

امامی

امامی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شایان

شایان

شایان

زارعی

زارعی

اسکندری

 

 

 

23

شنبه

امامی

امامی

اسکندری

قادری

نمازی زاده

روشنی

تقدس نژاد

تقدس نژاد

صباغ

ورمزیاری

 

 

زنوزی

 

 

قطبی

قطبی

 

 

 

 

24

یکشنبه

محمودی

محمودی

توکلی

رحمتی

روشنی

شایان

صباغ

زنوزی

زنوزی

ورمزیاری

 

 

قطبی

 

 

نمازی زاده

اسکندری

 

 

 

 

25

دوشنبه

امامی

امامی

ایازی

قادری

نمازی زاده

روشنی

محمودی

محمودی

تقدس نژاد

زارعی

 

 

شایان

 

 

قطبی

قطبی

 

 

 

 

26

سه شنبه

نمازی زاده

شایان

شایان º

تیزنوبیک

شایان

روشنی

زنوزی

زنوزی

اورند

اسکندری

 

 

صباغ

 

 

چیمه

چیمه

اسکندری

 

 

 

27

چهارشنبه

امامی

امامی

 

رحمتی

روشنی

روشنی

محمودی

محمودی

ورمزیاری

نمازی زاده

 

 

صباغ

 

 

زنوزی

اسکندری

عباسی

 

 

 

28

پنج شنبه

تقدس نژاد

تقدس نژاد

 

زارعی

شایان

_____

 

 

 

صمدی

 

 

چیمه

چیمه

اسکندری

عباسی

عباسی

عباسی º

 

 

 

29

جمعه

عباسی

عباسی

عباسی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چیمه

چیمه

زنوزی

تقدس نژاد

تقدس نژاد

توکلی

 

 

 

30

شنبه

امامی

امامی

اسکندری

قادری

نمازی زاده

روشنی

تقدس نژاد

تقدس نژاد

صباغ

ورمزیاری

 

 

زنوزی

 

 

قطبی

قطبی

 

 

 

 

31

یکشنبه

محمودی

محمودی

توکلی

رحمتی

روشنی

شایان

صباغ

زنوزی

زنوزی

ورمزیاری

 

 

قطبی

 

 

نمازی زاده

اسکندری

 

 

 

 

تاریخ انتشار: یکشنبه 3 تیر 1397

جهت ارتباط با سر دبیر می توانید از ایمیل shefa@irib.ir استفاده نمایید