برنامه اردیبهشت ماه 98 پزشکان اورژانس
برنامه ماهانه کاری پزشکان اورژانس مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما، اردیبهشت 98

 

جدول کشیک های پزشکان اردیبهشت ماه 1398

اردیبهشت

روز

اورژانس مرکز بهداشت

متخصص

معرفینامه

فوریتهای جام جم

صبح

عصر

شب

شب

صبح

عصر

صبح

عصر

شب

1

یکشنبه

زارعی قنواتی*

شایان شریف *

 

 

 

صمدی*

صباغ *

قطبی

قطبی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

دوشنبه

امامی

ایازی *

قادری

نمازی زاده

تقدس نژاد*

اورند *

زنوزی *

 

اسکندری

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

3

سه شنبه

امامی *

توکلی *

رحمتی

شایان شریف

چیمه *

ورمزیاری *

تقدس نژاد

 

زنوزی *

 

 

قطبی

 

 

 

 

 

4

چهارشنبه

امامی

تقدس نژاد *

نصیری

نمازی زاده

صباغ *

ورمزیاری *

معززی *

 

زارعی قنواتی *

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

5

پنج شنبه

صمدی *

معززی *

نصیری

نمازی زاده

 

اسکندری *

صباغ *

امامی

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

6

جمعه

معززی *

اسکندری *

 

 

 

صباغ*

توکلی *

صمدی *

صمدی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

شنبه

شایان شریف

زنوزی *

قادری

نمازی زاده

چیمه *

صباغ *

قطبی *

 

زارعی قنواتی *

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

8

یکشنبه

امامی

شایان شریف *

زارعی قنواتی

شایان شریف

ورمزیاری *

صمدی *

زارعی قنواتی*

 

اسکندری

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

9

دوشنبه

قطبی *

ایازی *

قادری

نمازی زاده

تقدس نژاد*

اسکندری *

زنوزی

 

چیمه *

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

10

سه شنبه

امامی

توکلی *

رحمتی

شایان شریف

چیمه *

اسکندری *

تقدس نژاد *

 

زنوزی *

 

 

معززی

 

 

 

 

 

11

چهارشنبه

قطبی

تقدس نژاد *

نصیری

نمازی زاده

صباغ *

ورمزیاری *

معززی*

 

زارعی قنواتی *

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

12

پنج شنبه

امامی

اسکندری *

حمزه

شایان شریف

 

صباغ *

اورند *

قطبی *

 

 

 

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

 

13

جمعه

زارعی قنواتی*

اسکندری *

 

 

 

قطبی *

صباغ *

امامی

امامی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

شنبه

قطبی *

معززی *

قادری

نمازی زاده

چیمه *

زنوزی *

شایان شریف

 

زارعی قنواتی *

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

15

یکشنبه

امامی

شایان شریف *

زارعی قنواتی

شایان شریف

ورمزیاری *

صباغ *

زارعی قنواتی*

 

اسکندری *

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

16

دوشنبه

قطبی *

ایازی *

قادری

نمازی زاده

تقدس نژاد*

اسکندری *

زنوزی

 

چیمه *

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

17

سه شنبه

امامی *

توکلی *

رحمتی

شایان شریف

چیمه *

ورمزیاری *

تقدس نژاد

 

زنوزی

 

 

معززی

 

 

 

 

 

18

چهارشنبه

قطبی

تقدس نژاد *

نصیری

نمازی زاده

صباغ *

ورمزیاری *

معززی *

 

زارعی قنواتی *

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

19

پنج شنبه

قطبی *

معززی *

زارعی قنواتی

نمازی زاده

 

چیمه *

زنوزی *

اسکندری

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

20

جمعه

معززی *

صمدی *

 

 

 

چیمه *

اسکندری *

قطبی

قطبیº

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

شنبه

قطبی *

زنوزی *

قادری

نمازی زاده

چیمه *

صباغ *

شایان شریف

 

زارعی قنواتی *

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

22

یکشنبه

امامی

شایان شریف *

زارعی قنواتی

شایان شریف

ورمزیاری *

صباغ *

زارعی قنواتی*

 

اسکندری

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

23

دوشنبه

قطبی

ایازی *

قادری

نمازی زاده

چیمه *

اورند *

زنوزی *

 

تقدس نژاد

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

24

سه شنبه

امامی *

توکلی *

رحمتی

شایان شریف

چیمه *

ورمزیاری *

تقدس نژاد

 

زنوزی

 

 

قطبی

 

 

 

 

 

25

چهارشنبه

امامی

تقدس نژاد *

نصیری

نمازی زاده

صباغ *

ورمزیاری *

معززی *

 

زارعی قنواتی *

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

26

پنج شنبه

اسکندری

تقدس نژاد *

حمزه

شایان شریف

 

صباغ *

صمدی *

معززی *

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

27

جمعه

تقدس نژاد

صمدی *

 

 

 

اسکندری *

زنوزی *

امامی *

امامی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

شنبه

قطبی *

معززی *

قادری

نمازی زاده

چیمه *

زنوزی *

شایان شریف

 

زارعی قنواتی

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

29

یکشنبه

امامی

شایان شریف *

زارعی قنواتی

شایان شریف

ورمزیاری *

صباغ *

زارعی قنواتی*

 

اسکندری

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

30

دوشنبه

قطبی *

ایازی *

قادری

نمازی زاده

تقدس نژاد *

اورند *

زنوزی

 

ورمزیاری

 

 

امامی

 

 

 

 

 

31

سه شنبه

امامی *

توکلی *

رحمتی

شایان شریف

چیمه *

صمدی *

تقدس نژاد

 

زنوزی

 

 

معززی

 

 

 

 

 

* مسئول کد 99

 

 

 

 

دکتر فرهاد رحمتی  - مسئول فوریت های جام جم و پزشکان اورژانس

دکترسیدحمید حسینی - مدیرکل مرکز  بهداشت و درمان

تاریخ انتشار: دوشنبه 2 اردیبهشت 1398

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.