برنامه آذر ماه 98 پزشکان اورژانس
برنامه ماهانه کاری پزشکان اورژانس مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما، آذر98

جدول کشیک های پزشکان آذر ماه 1398

آذر

روز

اورژانس مرکز بهداشت

متخصص

معرفینامه

فوریتهای جام جم

صبح

عصر

شب

شب

صبح

عصر

صبح

عصر

شب

1

جمعه

تقدس نژاد*

منحوری *

 

 

 

زنــوزی *

ایازی *

کیــــانیº

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

شنبه

شایان شریف *

زنوزی *

قادری

نمازی زاده

زنوزی *

صبــاغ *

هاشمی

 

چیمه

 

 

کیانی

 

 

 

 

 

3

یکشنبه

ورمزیــاری *

صمدی *

نصیری

شایان شریف

تقدس نژاد *

ایازی *

هاشمی

 

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

4

دوشنبه

معززی *

ایازی *

قادری

نمازی زاده

زنوزی

منحــــوری *

تقدس نژاد

 

چیمه *

 

 

هاشمی

 

 

 

 

 

5

سه شنبه

کیانی *

توکلی *

نصیری

شایان شریف

ورمزیاری *

صمدی *

زنوزی

 

چیمه

 

 

منحوری

 

 

 

 

 

6

چهارشنبه

کیـــانی

شایان شریف *

رحمتی

نمازی زاده

زنوزی *

ورمزیـــــاری *

تقدس نژاد *

 

چیمه

 

 

منحوری

 

 

 

 

 

7

پنج شنبه

زنــــوزی *

توکلی *

حمزه

شایان شریف

 

صبـــاغ *

اورند *

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

8

جمعه

توکلی *

صمــــدی *

 

 

 

صباغ*

تقدس نژاد *

هاشمــــــی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

شنبه

هاشمی *

کیـــانی *

قادری

نمازی زاده

زارعی قنواتی *

زنوزی *

شایان شریف

 

چیمه

 

 

منحوری

 

 

 

 

 

10

یکشنبه

ورمزیــاری

صمدی *

زارعی قنواتی

شایان شریف

تقدس نژاد *

صباغ *

زراعی قنواتی *

 

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

11

دوشنبه

معــززی *

ایازی *

قادری

نمازی زاده

زنوزی *

منحــوری *

تقدس نژاد

 

چیمه

 

 

هاشمی

 

 

 

 

 

12

سه شنبه

معززی *

توکلی *

رحمتی

شایان شریف

زارعی قنواتی *

اورند *

زنوزی

 

چیمه

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

13

چهارشنبه

کیــــانی

ورمزیای *

نصیری

نمازی زاده

زنوزی

صبــاغ *

تقدس نژاد *

 

چیمه *

 

 

منحوری

 

 

 

 

 

14

پنج شنبه

دکتر فرهاد رحمتی

هاشمـــی *

نصیری

نمازی زاده

 

چیمه *

صمـــدی *

کیــــانی

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

15

جمعه

زارعی قنواتی

ورمزیــاری *

 

 

 

صبـــاغ *

کیانی *

منحـــوریº

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

شنبه

شایان شریف *

زنوزی *

قادری

نمازی زاده

زنوزی

صبــاغ *

هاشمــی

 

چیمه *

 

 

کیانی

 

 

 

 

 

17

یکشنبه

ورمزیـــاری

صمدی *

زارعی قنواتی

شایان شریف

تقدس نژاد *

ایازی *

زارعی قنواتی

 

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

18

دوشنبه

معــززی *

ایازی *

قادری

نمازی زاده

زنوزی

منحـــوری *

تقدس نژاد

 

چیمه *

 

 

هاشمی

 

 

 

 

 

19

سه شنبه

معــززی *

توکلی *

نصیری

شایان شریف

زارعی قنواتی *

اورند *

زنوزی

 

چیمه

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

20

چهارشنبه

کیــانی

ورمزیای *

زارعی قنواتی

نمازی زاده

زنوزی

صبــاغ *

تقدس نژاد *

 

چیمه *

 

 

منحوری

 

 

 

 

 

21

پنج شنبه

کیـــانی

منحوری*

حمزه

نمازی زاده

 

چیمه *

تقدس نژاد *

هاشمی *

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

22

جمعه

منحوری

ایــازی *

 

 

 

صبــاغ *

کیـــانی *

توکلی *

توکلــی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

شنبه

زنوزی *

هاشمـــی *

قادری

نمازی زاده

زارعی قنواتی *

زنوزی *

شایان شریف

 

چیمه

 

 

کیانی

 

 

 

 

 

24

یکشنبه

ورمزیاری

صمدی *

زارعی قنواتی

شایان شریف

تقدس نژاد *

صباغ *

زارعی قنواتی *

 

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

25

دوشنبه

معززی *

ایازی *

قادری

نمازی زاده

زنوزی *

منحـــوری *

تقدس نژاد

 

چیمه

 

 

هاشمی

 

 

 

 

 

26

سه شنبه

معززی *

توکلی *

رحمتی

شایان شریف

زارعی قنواتی *

اورند *

زنوزی

 

چیمه

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

27

چهارشنبه

کیـــانی

شایان شریف *

نصیری

نمازی زاده

زنوزی *

صبــاغ *

تقدس نژاد *

 

چیمه

 

 

منحوری

 

 

 

 

 

28

پنج شنبه

منحوری

کیـــانی *

زارعی قنواتی

شایان شریف

 

چیمه *

ورمزیـــــاری *

زراعی قنواتی *

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

29

جمعه

زراعی قنواتی *

منحوری*

 

 

 

شایان شریف *

ورمزیاری *

ایــــازی

ایازیº

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

شنبه

شایان شریف *

زنوزی *

قادری

نمازی زاده

زنوزی

صبــاغ *

هاشمی

 

چیمه *

 

 

کیانی

 

 

 

 

 

* مسئول کد 99

 

 

 

 

 دکتر فرهاد رحمتی ـ مسئول فوریت های جام جم و پزشکان اورژانس

دکترسیدحمید حسینی ـ مدیرکل مرکز  بهداشت و درمان

تاریخ انتشار: پنج شنبه 30 آبان 1398

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.