برنامه آبان ماه 98 پزشکان اورژانس
برنامه ماهانه کاری پزشکان اورژانس مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما، آبان98

 

جدول کشیک های پزشکان آبان ماه 1398

آبان

روز

اورژانس مرکز بهداشت

متخصص

معرفینامه

فوریت های جام جم

صبح

عصر

شب

شب

صبح

عصر

صبح

عصر

شب

1

چهارشنبه

امامــی

ورمزیاری*

نصیری

نمازی زاده

زنـوزی*

تقـــدس نـــژاد*

معــززی*

 

چیمه

 

 

کیانی

 

 

 

 

 

2

پنج شنبه

کیانی

معــززی*

حمزه

نمازی زاده

 

تقدس نژاد*

صمـــدی*

امــامی*

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

3

جمعه

تاجیک

ورمــزیاری*

 

 

 

کیانی*

ایـــازی*

توکــلی*

توکلی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

شنبه

کیــانی

زنوزی*

قادری

نمازی زاده

زنوزی*

تقــدس نــژاد*

امامی*

 

چیمه

 

 

معززی

 

 

 

 

 

5

یکشنبه

نمازی زاده*

معززی*

 

 

 

ورمزیاری*

توکـــلی*

کیــانی

کیانی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

دوشنبه

امامی

ایازی*

قادری

نمازی زاده

زنوزی*

اورنــد*

تقدس نژاد*

 

چیمه

 

 

کیانی

 

 

 

 

 

7

سه شنبه

زنوزی*

توکـــلی*

 

 

 

تقدس نژاد*

کیـــانی*

ورمزیاری

ورمزیاریº

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

چهارشنبه

امــامی*

ورمزیاری*

نصیری

نمازی زاده

زنــوزی*

تقــدس نــژاد*

شایان شریف

 

چیمه

 

 

کیانی

 

 

 

 

 

9

پنج شنبه

زنوزی

کیـــانی*

زارعی قنواتی

شایان شریف

 

چیمه*

ورمـزیـــاری*

زارعی قنواتی*

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

10

جمعه

زراعی قنواتی*

صمـــدی*

 

 

 

شایان شریف*

صباغ*

معـــــــززیº

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

شنبه

شایان شریف

زنوزی*

قادری

نمازی زاده

زنوزی

صبـــاغ*

امامی*

 

چیمه*

 

 

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

12

یکشنبه

زارعی قنواتی

صمدی*

زارعی قنواتی

شایان شریف

           ورمزیـــاری*

شایان شریف*

کیــانی*

 

چیمه*

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

13

دوشنبه

امــامی

ایازی*

قادری

نمازی زاده

زنوزی*

اورنــد*

تقدس نژاد*

 

چیمه

 

 

کیانی

 

 

 

 

 

14

سه شنبه

ورمزیاری

توکلی*

رحمتی

شایان شریف

           صبـــاغ*

صمدی*

زنــوزی*

 

چیمه*

 

 

امامی

 

 

 

 

 

15

چهارشنبه

توکلی

تقدس نژاد*

 

 

 

صباغ*

ورمـزیـــاری*

زارعی قنواتی*

زارعی قنواتی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

پنج شنبه

امامی

ایازی*

زارعی قنواتی

شایان شریف

 

صباغ*

تقدس نژاد*

زارعی قنواتی*

 

 

 

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

 

17

جمعه

ایازی*

کیــانی*

 

 

 

تقدس نژاد*

صبــاغ*

شایان شریف

شایان شریف º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

شنبه

شایان شریف

زنوزی*

قادری

نمازی زاده

زنوزی*

صبــاغ*

امــامی*

 

چیمه

 

 

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

19

یکشنبه

زراعی قنواتی*

صمدی*

زارعی قنواتی

شایان شریف

ورمزیاری*

شایان شریف*

کیــانی

 

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

20

دوشنبه

امــامی

ایازی*

قادری

نمازی زاده

زنوزی

اورنــــد*

            تقدس نژاد*

 

چیمه*

 

 

زارعی قنواتی*

 

 

 

 

 

21

سه شنبه

ورمزیاری

توکلی*

رحمتی

شایان شریف

صبـــاغ

صمــدی*

زنــوزی*

 

چیمه*

 

 

امامی

 

 

 

 

 

22

چهارشنبه

                امــامی*

ورمزیاری*

نصیری

نمازی زاده

زنـــوزی*

صبــاغ*

کیــانی

 

چیمه

 

 

زارعی قنواتی*

 

 

 

 

 

23

پنج شنبه

ایـــازی*

توکلی*

حمزه

نمازی زاده

 

چیمه*

شایــان شــریف*

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

24

جمعه

توکلی*

کیــانی*

 

 

 

صباغ*

ایــــازی*

امــامی

امامی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

شنبه

شایان شریف

زنوزی*

قادری

نمازی زاده

زنوزی*

صبـــاغ*

امـــامی*

 

چیمه

 

 

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

26

یکشنبه

زارعی قنواتی*

شایان شریف*

زارعی قنواتی

شایان شریف

ورمزیاری*

صباغ*

معــززی

 

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

27

دوشنبه

امـــامی

ایازی*

قادری

نمازی زاده

زنوزی*

کیـــــانی*

           تقدس نژاد*

 

چیمه

 

 

زارعی قنواتی*

 

 

 

 

 

28

سه شنبه

ورمزیاری

توکلی*

رحمتی

شایان شریف

      صباغ*

صمدی*

زنــوزی*

 

چیمه*

 

 

امامی

 

 

 

 

 

29

چهارشنبه

امـــامی

تقدس نژاد*

نصیری

نمازی زاده

زنــوزی*

صباغ*

     معـــــززی*

 

چیمه

 

 

زراعی قنواتی*

 

 

 

 

 

30

پنج شنبه

تقدس نژاد*

معــززی*

نصیری

شایان شریف

 

چیمه*

صبـــاغ*

کیــانی

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

* مسئول کد 99

 

 

 

 

دکتر فرهاد رحمتی ـ مسئول فوریت های جام جم و پزشکان اورژانس

دکترسیدحمید حسینی ـ مدیرکل مرکز بهداشت و درمان

تاریخ انتشار: چهارشنبه 1 آبان 1398

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.