ساعت کاری مرکز در روز سه شنبه 93/12/28
ساعت کار مرکز بهداشت و درمان در روز سه شنبه مورخ 93/12/28 از ساعت 8 الی 14 می باشد.

 

تمامی بخش های ستادی، درمانی مرکز بهداشت و درمان به جز اورژانس و داروخانه روز سه شنبه مورخ 28 اسفند 97 از ساعت 14 به بعد تعطیل می باشد.

تاریخ انتشار: دوشنبه 27 اسفند 1397

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.