برنامه آموزشی سال 97 مرکز بهداشت
کلاس های آموزشی سال 97 که توسط واحد آموزش مرکز بهداشت و درمان سازمان برگزار می شود، به شرح زیر است:

 

 برای اطلاعات بیشتر می توانید با واحد آموزش مرکز بهداشت و درمان صداوسیما به شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید. 

 

 

الف) کلاس های آموزشی حین خدمت در سال 97 ویژه گروه پزشکی و پرستاری

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری (حدودی)

مجموع ساعات آموزشی

محل برگزاری

شیوه آموزش

مدرس

1

بازآموزی CPR پیشرفته 2018 (ویژه پزشک و پرستار)

چهارشنبه 97/4/6 (گروه A) ساعت 18-14

چهارشنبه 97/4/13 (گروه B) ساعت 18-14

4 ساعت برای هر گروه

سالن کنفرانس مرکز

حضوری (تئوری و عملی)

دکتر فرهاد رحمتی

2

بازآموزی ایمنی بیماران  (ویژه پرستاران)

دوشنبه 97/5/22(گروه A) ساعت 18-14

دوشنبه 97/5/29 (گروه B) ساعت 18-14

4 ساعت برای هر گروه

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

دکتر فرهاد رحمتی

3

بازآموزی داروهای پرخطر و مشابه (ویژه پزشک و پرستار)

دوشنبه 97/6/12 (گروه A) ساعت 18-14

دوشنبه 97/6/19 (گروه B) ساعت 18-14

4 ساعت برای هر گروه

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

دکتر فرهاد رحمتی

4

مدیریت استرس در بحران (ویژه پزشک، پرستار، بهیار و ماما)

دوشنبه 97/7/2 (گروه A) ساعت 18-14

دوشنبه 97/7/16 (گروه B) ساعت 18-14

4 ساعت برای هر گروه

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

دکتر متولی

5

بازآموزی کنترل عفونت  (ویژه پرستار-بهیار-ماما)

پنجشنبه 97/7/12 ساعت 18-14

4 ساعت

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

در حال بررسی

6

بازآموزی مدیریت بیماران دیابتی (ویژه پزشک و پرستار)

چهارشنبه 97/8/9 (گروه A) ساعت 18-14

چهارشنبه 97/8/23 (گروه B) ساعت 18-14

4 ساعت برای هر گروه

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

دکتر فرهاد رحمتی

7

بازآموزی مدیریت بیمار با درد شکمی و مسمومیت با مواد مخدر(ویژه پزشک و پرستار)

دوشنبه 97/10/10 (گروه A) ساعت 18-14

دوشنبه 97/10/17 (گروه B) ساعت 18-14

4 ساعت برای هر گروه

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

دکتر فرهاد رحمتی

 

 

ب) کلاس های آموزشی حین خدمت در سال 97 ویژه کارکنان آزمایشگاه

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری (حدودی)

مجموع ساعات آموزشی

محل برگزاری

شیوه آموزش

مدرس

1

بازآموزی کنترل کیفی و کمی

جلسه 1 دوشنبه 97/4/4 ساعت 14-12

جلسه 2 دوشنبه 97/4/11 ساعت 14-12

جلسه 3 دوشنبه 97/4/25  (آزمون)

 

4 ساعت

سالن کنفرانس مرکز

حضوری تئوری

دکتر رضا میرزایی

2

بازآموزی ایمنی و بهداشت

جلسه 1 دوشنبه 97/6/5 ساعت 14-12

جلسه 2 دوشنبه 97/6/12 ساعت 14-12

جلسه 3 دوشنبه 97/6/19 ساعت 14-12

جلسه 4 دوشنبه 97/7/2  (آزمون)

 

6 ساعت

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

دکتر رضا میرزایی

3

بازآموزی شرایط نمونه گیری و تهیه نمونه های آزمایشهای اختصاصی

جلسه 1 دوشنبه 97/9/5  ساعت 14-12

جلسه 2 دوشنبه 97/9/12 ساعت 14-12

جلسه 3 دوشنبه 97/9/19 ساعت 14-12

جلسه 4 دوشنبه 97/9/26  (آزمون)

 

6 ساعت

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

دکتر رضا میرزایی

 

 

پ) کلاس های آموزشی حین خدمت در سال 97 ویژه کارکنان رادیولوژی

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری (حدودی)

مجموع ساعات آموزشی

محل برگزاری

شیوه آموزش

مدرس

1

بازآموزی تکنیک های رادیوگرافی

درحال هماهنگی

در حال هماهنگی

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

درحال بررسی

 

ت) کلاس های آموزشی حین خدمت در سال 97 ویژه کارکنان خدمات

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری (حدودی)

مجموع ساعات آموزشی

محل برگزاری

شیوه آموزش

مدرس

1

کنترل عفونت ویژه کارکنان خدمات

جلسه 1 گروه A: شنبه 97/4/2 (ساعت 16-14)

جلسه 1 گروه B: شنبه 97/4/9 (ساعت 16-14)

جلسه 2 گروه A: شنبه 97/4/23 (ساعت 16-14)

جلسه 2 گروه B: شنبه 97/5/6 (ساعت 16-14)

جلسه 3 گروه A: شنبه 97/5/13 (ساعت 16-14)

جلسه 3 گروه B: شنبه 97/5/20 (ساعت 16-14)

6 ساعت برای هر گروه

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

(تئوری و عملی)

مریم مسلمی

2

بهبود ارتباطات و مسئولیت پذیری ویژه کارکنان خدمات

جلسه 1 گروه A: شنبه 97/9/10 (ساعت 16-14)

جلسه 1 گروه B: شنبه 97/9/17 (ساعت 16-14)

جلسه 2 گروه A: شنبه 97/9/24 (ساعت 16-14)

جلسه 2 گروه B: شنبه 97/10/1 (ساعت 16-14)

4 ساعت برای هر گروه

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

دکتر پهلوان

 

ث) کلاس های آموزشی حین خدمت در سال 97 ویژه روانشناسان، مددکاران و کارکنان توانبخشی

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری (حدودی)

مجموع ساعات آموزشی

محل برگزاری

شیوه آموزش

مدرس

1

روش های نوین درمان ADHD

جلسه 1: پنجشنبه 97/8/3 ساعت 12:30 -8:30

جلسه 2: پنجشنبه 97/8/10 ساعت 12:30 -8:30

8 ساعت آموزش تئوری

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

آقای دکتر جعفری

2

تاب آوری (ویژه روانشناسان، مددکاران و کارکنان توانبخشی مرکز)+مددکاران اداره کل رفاه و بازنشستگی

جلسه 1: چهارشنبه 97/8/2 ساعت 18-14

جلسه 2 چهارشنبه 97/8/30 ساعت 18-14

8 ساعت آموزش تئوری

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

دکتر متولی

 

ج) کلاس های آموزشی حین خدمت در سال 97 ویژه تکنسین های داروخانه و کارشناسان دارویی

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری (حدودی)

مجموع ساعات آموزشی

محل برگزاری

شیوه آموزش

مدرس

1

بازآموزی نسخه خوانی

جلسه 1 گروه A چهارشنبه 97/5/17 ساعت 14-12

جلسه 2گروهA چهارشنبه 97/5/24 ساعت 14-12

جلسه 1گروهB: دوشنبه 97/6/7 ساعت 14-12

جلسه 2گروهB: دوشنبه 97/6/14 ساعت 14-12

4 ساعت (حداقل)

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

در حال هماهنگی

 

چ) کلاس های آموزشی حین خدمت در سال 97 ویژه کارکنان پذیرش و تعیین وقت

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری (حدودی)

مجموع ساعات آموزشی

محل برگزاری

شیوه آموزش

مدرس

1

تاب آوری

گروه A: پنجشنبه 97/9/1 ساعت 16-12

گروه B: پنجشنبه 97/9/15 ساعت 16-12

4 ساعت برای هر گروه

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

در حال بررسی

 

ح) کلاس های آموزشی حین خدمت در سال 97 ویژه دستیاران دندان­پزشکی و بهداشتکاران دهان و دندان

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری (حدودی)

مجموع ساعات آموزشی

محل برگزاری

شیوه آموزش

مدرس

1

بازآموزی کنترل عفونت

گروه A پنجشنبه 97/9/29 ساعت 16-12

گروه  B پنجشنبه 97/10/6 ساعت 16-12

4 ساعت

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

آموزش تئوری

در حال بررسی

 

خ) کلاس های آموزشی حین خدمت در سال 97 ویژه کارشناسان بهداشت و برخی از کارکنان و مسئولان(با هماهنگی)

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری (حدودی)

مجموع ساعات آموزشی

محل برگزاری

شیوه آموزش

مدرس

1

تازه های بیماری های شغلی ناشی از عوامل فیزیکی محیط کار

جلسه 1: چهارشنبه 3/5/97 ساعت 18-14

جلسه 2: چهارشنبه 10/5/97 ساعت 18-14

8 ساعت

سالن کنفرانس مرکز

آموزش تئوری

دکتر نازنین ایزدی/ دانشیار دانشگاه تهران

2

اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری و بحرانی (ویژه کارشناسان بهداشت و مسئولان مرکز)

جلسه 1: چهارشنبه 11/7/97 ساعت 18-14

جلسه 2: چهارشنبه 18/7/97 ساعت 18-14

8 ساعت

سالن کنفرانس مرکز

آموزش تئوری

دکتر عباس تقی زاده/ استادیار دانشگاه تهران

3

پیشگیری و کنترل بیماری های منتقله از آب و غذا (تشخیص و درمان زودهنگام)

جلسه 1: چهارشنبه 5/10/97 ساعت 18-14

جلسه 2: چهارشنبه 12/10/97 ساعت 18-14

8 ساعت

سالن کنفرانس مرکز

آموزش تئوری

دکتر رضا سعیدی/ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

د) کلاس های آموزشی حین خدمت در سال 97 ویژه کارکنان ترابری و تأسیسات

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری (حدودی)

مجموع ساعات آموزشی

محل برگزاری

شیوه آموزش

مدرس

1

بهبود ارتباطات و مدیریت خشم

پنجشنبه 15/6/97 ساعت 12-8

 

4 ساعت

سالن کنفرانس مرکز

آموزش تئوری

آقای دکتر عبادی

 

ذ) کلاس های آموزشی حین خدمت در سال 97 ویژه کارکنان تجهیزات پزشکی

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری (حدودی)

مجموع ساعات آموزشی

محل برگزاری

شیوه آموزش

مدرس

1

کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

در حال بررسی

در حال بررسی

در حال بررسی

در حال بررسی

در حال بررسی

 

ر) کلاس های آموزشی حین خدمت در سال 97 ویژه کارکنان ستاد بحران مرکز

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری (حدودی)

مجموع ساعات آموزشی

محل برگزاری

شیوه آموزش

مدرس

1

بازآموزی کمک های اولیه و احیاء

جلسه 1: شنبه 27/5/97

جلسه 2: شنبه 10/6/97

جلسه 3: شنبه 24/9/97

حداقل 12 ساعت آموزش (تکمیلی)

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

(تئوری و عملی)

دکتر فرهاد رحمتی

 

ز) کلاس های آموزشی حین خدمت در سال 97 ویژه مربیان مهدکودک سازمان

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری (حدودی)

مجموع ساعات آموزشی

محل برگزاری

شیوه آموزش

مدرس

1

آموزش تمرینات اصلاحی وضعیت موسکولواسکلتال جهت بهبود و تقویت عملکرد کودکان

جلسه 1: یکشنبه 8/7/97 ساعت 15-12

جلسه 2: یکشنبه 15/7/97 ساعت 15-12

جلسه 3: یکشنبه 6/8/97  ساعت 15-12

جلسه 4: یکشنبه 13/8/97 ساعت 15-12

12 ساعت

سالن کنفرانس مهدکودک سازمان

حضوری

تئوری

آقای دکتر جعفری

2

آگاه سازی اقدامات مناسب زبان آموزی کودکان

جلسه 1: دوشنبه 21/8/97 ساعت 15-12

جلسه 2: دوشنبه 28/8/97 ساعت 15-12

جلسه 3: دوشنبه 5/9/97 ساعت 15-12

جلسه 4: دوشنبه 12/9/97 ساعت 15-12

12 ساعت

سالن کنفرانس مهدکودک سازمان

حضوری

تئوری

در حال هماهنگی

 

ژ) کلاس های آموزشی حین خدمت در سال 97 ویژه همیاران سلامت سازمان

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری (حدودی)

مجموع ساعات آموزشی

محل برگزاری

شیوه آموزش

مدرس

1

کمک های اولیه و احیاء (ویژه گروه چهارم همیاران سلامت سازمان)

جلسه 1: شنبه 2/4/97 ساعت 13-9

جلسه 2: شنبه 16/4/97 ساعت 13-9

جلسه 3: شنبه 6/5/97 ساعت 13-9

جلسه 4: شنبه 20/5/97 ساعت 13-9

جلسه 5: شنبه 3/6/97 ساعت 13-9

جلسه 6: شنبه 7/7/97 ساعت 13-9

جلسه 7: شنبه 21/7/97 ساعت 13-9

جلسه 8: شنبه 5/8/97 ساعت 13-9 (امتحان)

27 ساعت

واحد ستاد بحران مرکز بهداشت در جام جم

حضوری

 (تئوری و عملی)

 

دکتر فرهاد رحمتی

2

کمک های اولیه و احیاء (ویژه گروه اول همیاران سلامت سازمان)

جلسه 1: شنبه 2/4/97 ساعت 18-14

جلسه 2: شنبه 16/4/97 ساعت 18-14

جلسه 3: شنبه 6/5/97 ساعت 18-14

جلسه 4: شنبه 20/5/97 ساعت 18-14

جلسه 5: شنبه 3/6/97 ساعت 18-14

جلسه 6: شنبه 7/7/97 ساعت 18-14

جلسه 7: شنبه 21/7/97 ساعت 18-14

جلسه 8: شنبه 5/8/97 ساعت 18-14 (امتحان)

27 ساعت

واحد ستاد بحران مرکز بهداشت در جام جم

حضوری (تئوری و عملی)

 

دکتر فرهاد رحمتی

3

کمک های اولیه و احیاء (ویژه گروه دوم همیاران سلامت سازمان)

جلسه 1: دوشنبه 4/4/97 ساعت 13-9

جلسه 2: دوشنبه 11/4/97 ساعت 13-9

جلسه 3: دوشنبه 25/4/97 ساعت 13-9

جلسه 4: دوشنبه 1/5/97 ساعت 13-9

جلسه 5: دوشنبه 8/5/97 ساعت 13-9

جلسه 6: دوشنبه 22/5/97 ساعت 13-9

جلسه 7: دوشنبه 5/6/97 ساعت 13-9

جلسه 8: دوشنبه 12/6/97 ساعت 13-9 (امتحان)

27 ساعت

واحد ستاد بحران مرکز بهداشت در جام جم

حضوری (تئوری و عملی)

 

دکتر فرهاد رحمتی

4

کمک های اولیه و احیاء (ویژه گروه سوم همیاران سلامت سازمان)

جلسه 1: دوشنبه 4/4/97 ساعت 18-14

جلسه 2: دوشنبه 11/4/97 ساعت 18-14

جلسه 3: دوشنبه 25/4/97 ساعت18-14

جلسه 4: دوشنبه 1/5/97 ساعت 18-14

جلسه 5: دوشنبه 8/5/97 ساعت18-14

جلسه 6: دوشنبه 22/5/97 ساعت 18-14

جلسه 7: دوشنبه 5/6/97 ساعت 18-14

جلسه 8: دوشنبه 12/6/97 ساعت18-14 (امتحان)

27 ساعت

واحد ستاد بحران مرکز بهداشت در جام جم

حضوری (تئوری و عملی)

 

دکتر فرهاد رحمتی

 

س) کلاس های آموزشی حین خدمت در سال 97 ویژه کارکنان لابراتوار سازمان

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری (حدودی)

مجموع ساعات آموزشی

محل برگزاری

شیوه آموزش

مدرس

1

شناسایی محلولهای خطرناک و پیشگیری از حوادث احتمالی و بیان کمکهای اولیه ضروری

جلسه 1: یکشنبه 21/5/97 ساعت 13-9

جلسه 2: یکشنبه 28/5/97 ساعت 13-9

جلسه 3: یکشنبه 4/6/97 ساعت 13-9

12 ساعت

سالن کنفرانس ساختمان لابراتوار سازمان

حضوری و تئوری

در حال بررسی

 

ش) کلاس های آموزشی حین خدمت در سال 97 ویژه کارکنان امور برق و انرژی (زیر نظر اداره کل تأسیسات سازمان)

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری (حدودی)

مجموع ساعات آموزشی

محل برگزاری

شیوه آموزش

مدرس

1

شناسایی محلولهای خطرناک و پیشگیری از حوادث احتمالی و بیان کمکهای اولیه ضروری

جلسه1 گروهA شنبه 10/6/97 ساعت 11-9

جلسه1 گروهBیکشنبه11/6/97 ساعت 11-9

جلسه2 گروهAیکشنبه18/6/97 ساعت 11-9

جلسه2 گروهBدوشنبه19/6/97 ساعت 11-9

جلسه3 گروهA شنبه 24/6/97 ساعت 11-9

جلسه3 گروهB شنبه 25/6/97 ساعت 11-9

12 ساعت

واحد ستاد بحران مرکز بهداشت در جام جم

حضوری و تئوری

در حال بررسی

 

ص) کلاس های آموزشی حین خدمت در سال 97 ویژه کارکنان فرستنده های تلویزیونی

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری (حدودی)

مجموع ساعات آموزشی

محل برگزاری

شیوه آموزش

مدرس

1

کمکهای اولیه و احیاء

جلسه 1: یکشنبه 3/4/97 ساعت 13-9

جلسه 2: یکشنبه 17/4/97 ساعت 13-9

جلسه 3: یکشنبه 24/4/97 ساعت 13-9

جلسه 4: یکشنبه 31/4/97 ساعت 13-9

16 ساعت

واحد ستاد بحران مرکز در جام جم

حضوری (تئوری و عملی)

دکتر فرهاد رحمتی

   

ط) کلاس های آموزشی حین خدمت در سال 97 ویژه والدین و مراجعه کنندگان

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری (حدودی)

مجموع ساعات آموزشی

محل برگزاری

شیوه آموزش

مدرس

1

خودمراقبتی کودکان در موقعیت های خاص ویژه والدین (کودکی و بلوغ)/ ویژه والدین بخش توانبخشی مرکز/ هماهنگی با فراگیران توسط واحد توانبخشی

پنجشنبه 26/7/97 (گروه A) ساعت 13-9

پنجشنبه 24/8/97 (گروه B) ساعت 13-9

4 ساعت برای هر گروه

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

غزاله مسعودی

2

مهارت های ارتباطی زوجین

(هماهنگی با فراگیران توسط کلینیک سلامت روان)

شنبه 17/9/97 (گروه A) ساعت 13-9

شنبه 24/9/97 (گروه B) ساعت 13-9

4 ساعت برای هر گروه

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

خانم دکتر جعفری

3

مهارت های فرزندپروری

 (هماهنگی با فراگیران توسط کلینیک سلامت روان)

جلسه 1 (گروه A) شنبه 6/5/97  ساعت 11-9

جلسه 1  (گروه B) شنبه 6/5/97  ساعت 13-11

جلسه 2 (گروه A) شنبه 13/5/97  ساعت 13-11 جلسه 2 (گروه B) شنبه 13/5/97  ساعت 13-11

 

4 ساعت برای هر گروه

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

آقای دکتر عبادی

 

ظ) کلاس های آموزشی ویژه بیماران

ردیف

عنوان دوره

زمان برگزاری (حدودی)

مجموع ساعات آموزشی

محل برگزاری

شیوه آموزش

مدرس

1

مدیریت دیابت (گروه 1 در سال 97)

جلسه 1: چهارشنبه 6/4/97 ساعت 13-9

جلسه 2: چهارشنبه 13/4/97 ساعت 13-9

8 ساعت برای هر گروه

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

در حال هماهنگی

مدیریت دیابت (گروه 2 در سال 97)

جلسه 1: چهارشنبه 23/8/97 ساعت 13-9

جلسه 2: چهارشنبه 30/8/97 ساعت 13-9

مدیریت دیابت (گروه 3 در سال 97)

جلسه 1: چهارشنبه 10/11/97 ساعت 13-9

جلسه 2: چهارشنبه 17/11/97 ساعت 13-9

2

کلاس مدیریت فشارخون بالا

گروه 1: چهارشنبه 21/6/97 ساعت 13-9

گروه 2: چهارشنبه 7/9/97 ساعت 13-9

گروه 3: چهارشنبه 12/10/97 ساعت 13-9

4 ساعت برای هر گروه

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

در حال هماهنگی

3

کلاس مدیریت چربی خون و کبد چرب

گروه 1: چهارشنبه 10/5/97 ساعت 13-9

گروه 2: چهارشنبه 4/7/97 ساعت 13-9

گروه 3: چهارشنبه 5/10/97 ساعت 13-9

4 ساعت برای هر گروه

سالن کنفرانس مرکز

حضوری

تئوری

در حال هماهنگی

 

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 خرداد 1397

جهت ارتباط با سر دبیر می توانید از ایمیل shefa@irib.ir استفاده نمایید